Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktulanośći Najnowsze aktulanośći

Powrót

Klęska Żywiołowa także w lasach prywatnych

Klęska Żywiołowa także w lasach prywatnych

 W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nawałnica z 2017 roku na terenie gminy Koronowo dotknęła głównie wsie; Wierzchucin Królewski, Popielewo, Wiskitno, Huta, Łąsko Małe, Osiek, Sitowiec i Dziedzinek. Na powierzchni blisko 220 ha w jednej chwili przestał istnieć las na 30% powierzchni, a w takich wsiach jak; Popielewo i Huta uszkodzenia drzewostanów nastąpiły na ok. 80% powierzchni leśnej.

Po dwóch latach ponawałnicowe powierzchnie zostały uprzątnięte w ok. 90%, a ich właściciele przymierzają się do przygotowania gleby pod odnowienia, które zamierzają wykonać w latach 2020-2023. Odnowienia zniszczonych powierzchni w dużej mierze zależeć będzie od możliwości produkcyjnych okolicznych szkółek produkujących sadzonki takie jak; sosna, brzoza, dąb, buk, modrzew, świerk i inne, których na posadzenie ok. 75ha potrzebne jest ponad 600 tys. sztuk.

Właściciele lasów nadzorowanych nie zostali sami z problemem „nawałnicy”, gdyż w ramach sprawowanego nadzoru (zleconego przez Starostwo w Bydgoszczy) oraz zadań wynikających z Ustawy o Lasach Nadleśnictwo Różanna począwszy od instruktażu dotyczącego uprzątania takich trudnych powierzchni poprzez priorytetową odbiórkę i cechowanie drewna, bieżące doradztwo, niemal natychmiastowe odbiory (po uprzątnięciu) po tworzenie projektów odnowień dla poszczególnych powierzchni do odnowienia. W dalszej perspektywie czasu PGL LP będą się starały zabezpieczyć sadzonki do odnowień oraz doradztwo i nadzór nad wykonaniem odnowień przygotowanych do nasadzeń powierzchni. 
Nie bez znaczenia dla wykonania czynności uprzątania oraz odnowienia jest i będzie pomoc z Funduszu Leśnego, która w znacznej mierze jest już zrealizowana.