Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktulanośći Najnowsze aktulanośći

Powrót

W Różannie barcie wracają do lasu

W Różannie barcie wracają do lasu

       Bartnictwo- to dawna forma pszczelarstwa leśnego ,które to polegało na chowie pszczół w wydrążonych specjalnych dziuplach w drzewach zwanych barciami.

Szczytowy rozwój bartnictwa w Polsce przypada na XVI i XVII wiek, a zanikło w wieku xix.

       Zbieraniem miodu z barci zajmowali się bartnicy (inaczej współcześni pszczelarze),którzy od właściciela lasu mieli pozwolenie na drążenie barci i każdy z nich znakował swoją barć ,współcześnie byłby to znak towarowy, logo. Bartnicy wybierali miód raz w roku w miesiącu wrześniu z dolnej części barci , resztę miodu pozostawiali w barci dla pszczół na zimę. Miodem dzieli się z właścicielem lasu, a resztę mieli dla siebie wymieniając na inne towary potrzebne do życia.

       Lasy Państwowe w ramach projektu „ Pszczoły wracają do lasu „ starają się zachęcić leśników pszczelarzy do reaktywacji bartnictwa na terenach lasów, poprzez organizowanie konferencji i spotkań z leśnikami- bartnikami. Rozwój bartnictwa w lasach będzie zależał od zaangażowania się w to leśników i kierownictwa nadleśnictw.

       W roku 2020 na terenie Nadleśnictwa  Różanna chcemy reaktywować bartnictwo
i wykonać kilka barci. Będą to barcie wykonane w kłodach sosnowych i ustawione w miejscach najbardziej sprzyjających zasiedleniu przez pszczoły. Sukcesem dla nas ,już będzie zasiedlenie jednej barci przez pszczoły i możliwość uczenia się zachowani pszczół w ich naturalnym środowisku.