Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktulanośći Najnowsze aktulanośći

Powrót

Pomiary powierzchni leśnych

Pomiary powierzchni leśnych

Podsumowanie działalności grupy związanej ze stworzeniem
 wytycznych przy pomiarach powierzchni zrębowych

 

            Jak istotny jest komfort pracy, przy której manipuluje się powierzchnią i której efekty mogą być weryfikowane przez przełożonych, nie trzeba raczej nikomu tłumaczyć.

Jedną z takich prac jest zakładanie rębni, czy to zupełnych czy złożonych, gdzie pomiar powierzchni będzie mieć wielki wpływ na dalszy ciąg zdarzeń odbywających się na danej powierzchni (rozliczanie wypłat związanych np. z przygotowaniem gleby, odnowieniami, pielęgnacją itp.). By zapewnić sobie wyżej wymienioną wygodę przy pomiarach powierzchni rębnych należałoby pracować z urządzeniem, którego wynik obarczony byłby jak najmniejszym błędem (wynikający ze zmian położenia pomiarowego oraz rzeźbą terenu).

W tym celu w naszym Nadleśnictwie "powołana do życia" została grupa robocza, która wypracowałaby schemat i wytyczne kontroli powierzchni zrębowych (zarówno na etapie przygotowywania szacunków brakarskich jak i po wykonaniu danej rębni).

Grupa podjęła następujące czynności:

  • spotkania we własnym gronie celem wymiany poglądów i doświadczeń, tzw. "burze mózgów:)",
  • zorientowanie się w sprzętach oraz technologiach dostępnych na rynku,
  • spotkanie z przedstawicielem firmy zewnętrznej celem odbycia szkolenia ze współdziałania aplikacji na smartfona z Leśną Mapą Numeryczną,
  • spotkanie z przedstawicielem firmy zewnętrznej w celu skontrolowania działania zaproponowanych urządzeń w terenie,
  • wybór urządzenia,
  • stworzenie wytycznych kontroli powierzchni zrębowych.

 

Dzięki możliwości zastosowania urządzenia z odbiornikiem GPS, z możliwie jak największą dokładnością oraz przy prawidłowym jego użyciu, nadarza się sposobność do ułatwienia sobie pracy związanej z wytyczaniem zrębów, a także do skonfrontowania ich powierzchni rzeczywistych z powierzchniami operatowymi. Oprócz wyżej wymienionych pomiarów przy zakładaniu zrębów, gniazd, luk lub kęp ekologicznych urządzeniez odbiornikiem GPS (poprzez określenie współrzędnych x, y, z) może być użyte przy ustalaniu, kontroli i odtwarzaniu granic administracyjnych, lini oddziałowych lub wydzieleń, wyznaczaniu powierzchni i lokalizacja odnowień naturalnych i sztucznych, określanie położenia drzew i drzewostanów nasiennych, lokalizację pożarów, wskazywanie lokalizacji pól zabiegowych (np. opryski lotnicze), inwentaryzacji przyrodniczej (lokalizacja zagrożonych siedlisk i gatunków roślin, grzybów i zwierząt, lokalizacja pomników przyrody) i inwentaryzacji uszkodzeń upraw i młodników przez zwierzynę, wyznaczaniu ścieżek leśnych i edukacyjnych, tras szlaków turystycznych, a także poprzez specjalne oprogramowanie wykorzystujące Leśną Mapę Numeryczną i bazę SILP wspomaga prowadzenie bieżące zadania gospodarcze (wyświetlanie opisu taksacyjnego, plany itp.).