Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona p-poż

Mimo najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego terenów leśnych naszej jednostki i znacznej liczby turystów odwiedzających lasy okolic Koronowa odnotowujemy znikomą liczbę pożarów.

Wysokie zagrożenie pożarowe na terenie nadleśnictwa wynika z udziału poszczególnych siedlisk oraz struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów.


Podstawowe czynniki wpływające na stan zagrożenia pożarowego to:

 • zdecydowana przewaga drzewostanów iglastych - zajmują one 94,6% powierzchni leśnej nadleśnictwa,
 • wysoki udział siedlisk borowych - siedliska Bs, Bśw i BMśw zajmują 80,9% powierzchni leśnej nadleśnictwa,
 • umiarkowany udział drzewostanów młodszych - udział I i II klasy wieku wynosi 23,3% powierzchni leśnej,

Zagrożenie pożarowe w zależności od pory roku kształtuje się następująco:

 • duże zagrożenie w okresie zarania wiosny i wiosny ze względu na znaczne ilości łatwopalnych roślinnych materiałów organicznych w postaci igieł, chrustu, suchej roślinności dna lasu (w szczególności trawy i wrzos),
 • duże zagrożenie w okresie letnim szczególnie na siedliskach Bśw i BMśw (wysychanie roślin runa leśnego wskutek promieniowania słonecznego),
 • mniejsze zagrożenie pożarowe w okresie jesiennym (niższe temperatury, większa wilgotność powietrza).

Występowanie pożarów jest powiązane w sposób bezpośredni z intensywnością penetracji obszarów leśnych przez ludność. Głównym zagrożeniem jest silna penetracja w poszukiwaniu grzybów oraz ruch rekreacyjny, które sprawiają, że w lasach nadleśnictwa istnieje duże niebezpieczeństwo zaprószenia ognia przez osoby postronne. Istniejąca sieć dróg publicznych stwarza te same zagrożenia. Odrębnym problemem są celowe podpalenia, które jednak w skali nadleśnictwa nie mają istotnego znaczenia.

Profilaktyka przeciwpożarowa
Profilaktyka przeciwpożarowa jest prowadzona w zasadzie w dwóch podstawowych zakresach: działalności informacyjnej, ostrzegawczej i egzekucyjnej oraz profilaktycznych działań gospodarczych.

W naszej jednostce pożary występują w sporadycznych ilościach - góra 1-2 zdarzenia rocznie. Gaszone są one w zarodku - powierzchnia najczęściej nie przekracza 1 ara. Bywają też lata bez żadnego zdarzenia pożarowego.

Zasady udostępniania lasu ludności oraz system zakazów i nakazów dotyczących m.in. zachowania się w lesie, stałych i okresowych zakazów wstępu, zakazów posługiwania się ogniem, czy posługiwanie się nim w celach związanych z gospodarką leśną reguluje ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Podstawowymi elementami są

 • system informacyjny i ostrzegawczego (tablice informacyjne i ostrzegawcze, prelekcje i pogadanki, ulotki itp.) dla ludności oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości własnych pracowników (szkolenia przeciwpożarowe, BHP itp.).
 • kary za naruszanie zakazów i nakazów, zwłaszcza w miejscach wyraźnie oznakowanych.
 • działaniami gospodarczymi nadleśnictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest tworzenie pasów przeciwpożarowych na terenach narażonych w sposób szczególny na powstawanie pożarów (typ A, B, C, D).

Pasy typu A i B na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są przy drogach utwardzonych. Zasadniczym pasem jest pas typu A, natomiast pas typu B jest stosowany w drzewostanach w wieku do 30 lat. Pasy typu C są zlokalizowane przy wszystkich liniach kolejowych na terenie nadleśnictwa i zostały naniesione na mapę przeglądową ochrony przeciwpożarowej. Pasy typu D (istniejące i projektowane) przecinają główne kompleksy obydwu obrębów, a ich docelowym zadaniem jest stworzenie bariery biologicznej dla pożarów poprzez występowanie drzewostanów liściastych w kompleksach drzewostanów iglastych (sosnowych).
Oprócz tego, do działań gospodarczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnianie zagadnień pożarowych w pracach z zakresu hodowli lasu (tworzenie pasów biologicznych przy odnowieniach oraz kształtowanie odpowiedniej struktury gatunkowej na pasach istniejących) oraz właściwe zagospodarowywanie terenów pod liniami energetycznymi.

System obserwacyjno-alarmowy tworzą:

 • sieć stałej obserwacji naziemnej;
 • patrole przeciwpożarowe;
 • patrolowanie lotnicze;
 • punkty alarmowo-dyspozycyjne;
 • sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej;

Zestaw środków technicznych tworzą:

 • drogi dojazdowe i pożarowe;
 • bazy sprzętowe;
 • punkty czerpania wody;

Na terenie nadleśnictwa istnieje 9 punktów czerpania wody. Ich stan, liczba i rozmieszczenie są wystarczające dla II kategorii zagrożenia pożarowego (promień - 5 km). Lokalizacja istniejących punktów czerpania wody przedstawia się następująco:
Przepływy cieków wodnych, na których zlokalizowane są punkty czerpania wody, odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu (przy najmniejszych stanach wód nie są niższe niż 10dm3/s).
Na terenie Nadleśnictwa Różanna brak lądowisk i lotnisk umożliwiających start i lądowanie samolotów używanych przy gaszeniu pożarów lasu. Lotnisko takie istnieje w Toruniu, co umożliwia dolot do każdego punktu lasu w przedziale czasowym około 25 minut.
Nadleśnictwo Różanna współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz funkcjonującymi w zasięgu działania nadleśnictwa Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Koronowie i Mąkowarsku. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma na celu podnoszenie efektywności zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zgodnie z sugestiami Komendy Wojewódzkiej PSP, w ramach uzgadniania „Sposobu postępowania na wypadek pożaru" należy ustalić:

 • jednostki PSP i OSP wyznaczone do działań na danym obszarze,
 • ilość i rodzaj samochodów gaśniczych w poszczególnych jednostkach (JRG i OSP) przewidzianych do działań gaśniczych,
 • rodzaj ilość oraz miejsce koncentracji sił odwodowych.

Integralną częścią planu ochrony przeciwpożarowej są mapy przeglądowe ochrony przeciwpożarowej obrębów w skali 1:20000, na których przedstawiono: II kategorię zagrożenia, punkty alarmowo-dyspozycyjne, istniejące punkty obserwacyjne, bazy sprzętu pożarniczego, miejsca koncentracji sił i środków, istniejące punkty czerpania wody i hydranty, lokalizację pasów przeciwpożarowych, istniejące drogi pożarowe, przejazdy przez tory kolejowe i cieki wodne, miejsca postoju pojazdów oraz siedziby straży pożarnych.