Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu - zadania

Jednym z najważniejszych zadań nadleśnictw Lasów Państwo są prace hodowlane. Dzięki nim zasoby leśne Polski są w sposób trwały odtwarzane i powiększane.

Podstawowe zadania z zakresu hodowli lasu wynikają z zachowania podstawowych zasad ciągłości użytkowania i trwałości lasu. Powierzchniowy rozmiar prac odnowieniowych wynika w sposób bezpośredni z rozmiaru i sposobu użytkowania rębnego. Melioracje agrotechniczne i prace pielęgnacyjne mają stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju młodego drzewostanu, zaś rozmiar poprawek i uzupełnień zależy od występujących na terenie nadleśnictwa uwarunkowań przyrodniczych oraz prawidłowego wykonywania zadań z zakresu hodowli i ochrony lasu.

Podsadzenia produkcyjne mają na celu zwiększenie stabilności drzewostanów, poprawienie ich produkcyjności lub struktury. Z prawidłową gospodarką hodowlaną ściśle związana jest gospodarka szkółkarska oraz nasiennictwo i hodowla selekcyjna, zaopatrujące w materiał sadzeniowy wiadomego pochodzenia i dobrej jakości.
 

Zestawienie powierzchni przewidzianych do zabiegów hodowlanych
w czasie obowiązywania Planu urządzenia lasu  - 2016-2025 

 

Wskazanie

Różanna

Stronno

Nadleśnictwo

Powierzchnia [ha]

1

2

3

4

Odnowienia halizn, płazowin, zrębów

77,41

55,56

132,97

Zalesienia gruntów nieleśnych

-

-

-

Odnowienie zrębów projektowanych

435,03

303,92

738,95

 

 

 

Odnowienia przy rębniach złożonych

125,95

280,46

406,41

Podsadzenia produkcyjne

124,81

191,91

316,72

Dolesienia luk i przerzedzeń

2,16

1,74

3,90

Razem odnowienia i zalesienia

765,36

833,59

1598,95

 

 

 

Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnikach

1,70

3,06

4,76

Poprawki i uzupełnienia na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia  

76,87

53,92

130,79

Razem poprawki i uzupełnienia

78,57

56,98

135,55

Wprowadzanie podszytów

-

-

-

Pielęgnowanie gleby

116,31

206,61

322,92

 

 

 

Pielęgnowanie upraw (CW)

132,16

202,08

334,24

Pielęgnowanie młodników (CP)

594,14

643,67

1237,81

Nawożenie

-

-

-

Melioracje wodne

-

-

-

Melioracje agrotechniczne

668,13

804,50

1472,63