Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Drzewostany Nadleśnictwa Różanna to przede wszystkim bory sosnowe na siedliskach borowych. Dominuje Bór świeży i Bór Mieszany świeży.

Nadleśnictwo Różanna prowadzi działania gospodarcze w oparciu o: 

PLAN URZĄDZENIA LASU sporządzony na okres od 1.01.2016 do 31.12.2025 r.
Plan urządzenia lasu - to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej - według ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Zadania gospodarcze 
Do zadań w zakresie pozyskania ustalono:

  • Etat miąższościowy nie większy niż 653882 m3 w tym: użytkowanie rębne - 382882 m3, użytkowanie przedrębne - 271000 m3
  • Pielęnacja lasu na powierzchni w ha.:  Czyszczenia wczesne -524,18 ha.  Czyszczenia późne - 1237,66 ha.  Trzebieże -7760,53 ha.
  • Zadania z zakresu zalesień i odnowień ( w ha.)  Odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 132,98 ha Orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych w użytkowaniu rębnym - 916,29 Orientacyjna powierzchnia melioracji - 1472,36 ha 

Zasoby drzewne

Wskaźnik Jednostka Nadleśnictwo
Przeciętna
zasobność na 1 ha
m3 298
Przeciętny wiek lat 68
Przeciętny przyrost
drzewostanów
na 1 ha / rok
m3 8,2
Etat na 10 lat m3 653882
Ogólna zasobność m3 3197585